lördag 31 mars 2012

Slappna bara av; det är allt

Vi behöver inte leta efter den öppna intelligens som är naturligt närvarande hela tiden. Vi behöver inte fråga, ”Var är den?” ”Är den här nu eller inte?” Njut helt enkelt av öppen intelligens och dess naturliga process när den blir kontinuerlig genom korta stunder. Vi behöver inte hitta öppen intelligens. Slappna av. Slappna bara av; det är allt. Den öppna intelligensens kraft blir naturligt alltmer uppenbar.

fredag 30 mars 2012

Naturlig klarhet hela tiden

Öppen intelligens har naturlig klarhet hela tiden, likt det strålande ljus som fyller en klar himmel mitt på dagen. Den har den här klarheten naturligt. Vi behöver ingenting för att den klarheten ska finnas; den framträder naturligt, är naturligt närvarande. Den beror inte på någonting. I öppen intelligens blir klarhetens självklarhet och visshetens glädje uppenbara som vårt naturliga tillstånd. Detta är glädjen av att veta att öppen intelligens är alla upplevelsers oförstörbara essens.

torsdag 29 mars 2012

Klarhet strålar fram inifrån data

Klarhet strålar fram inifrån data. Det finns inget krig med data längre. Detta är det bästa välbefinnandet. Vidsträckt öppen intelligens låter naturligt data vara som de är. Det finns ingen anledning att spara eller radera data. Allt sker väldigt enkelt. Eftersom vi inte behöver ändra flödet av upplevelser i en kort stund av öppen intelligens upphör motmedel och botemedel fullständigt.

onsdag 28 mars 2012

Slappna helt enkelt av på ett naturligt sätt

Oavsett om du har ett ögonblick av öppen intelligens eller inte är det bra. Om du fullständigt distraheras av tankar är det bra. Om du upplever distraktion, slappna helt enkelt av på ett naturligt sätt så fort du märker distraktionen. Detta är en kort stund av öppen intelligens. Genom att upprepa detta, om och om igen, inser vi att den alltid är närvarande. Öppen intelligens är naturligt närvarande oavsett om vi upplever distraktion eller inte. Så här enkel är öppen intelligens!

tisdag 27 mars 2012

Oföränderlig öppen intelligens är din fördel

Genom kraften i en kort stund av öppen intelligens, som upprepas många gånger, blir det omöjligt att besvärande data får oss att spåra ur. I stället förblir du som du är – stabil, klar och väl till mods. Det är det enkla sättet att leva. Oföränderlig öppen intelligens är din fördel.

måndag 26 mars 2012

Outsinliga nyttoförmågor

Från det första ögonblicket av lättnad vid introduktionen för öppen intelligens är dess fördelar uppenbara. Genom den mycket enkla och ändå så radikala processen att träna i öppen intelligens blir dess outsinliga nyttoförmågor alltmer tydliga under vårt liv.

söndag 25 mars 2012

Fri i sin naturliga fulländning

Genom kraften i öppen intelligens lättar bördan av att försöka förändra datas flöde och naturlig fulländning känns instinktivt igen. Öppen intelligens är fri i sin naturliga fulländning.

lördag 24 mars 2012

Öppenhjärtig, öppen intelligens

Verkligt förtroende finns i det instinktiva igenkännandet av öppenhjärtig öppen intelligens – i att veta hur vi förlitar oss på öppen intelligens i alla dataströmmar. Genom den öppna intelligensens kraft är vi inte längre rädda för oss själva.

fredag 23 mars 2012

Allting är enkelt - enklare än enkelt.

Oavsett vilka dataström som framträder finns det ingenting som den kan uppnå. Den kan inte orsaka någon skada eftersom vi omedelbart känner igen dess essens som öppen intelligens. Den upplöses spontant utan att vi behöver göra någonting. Det finns fullständigt lugn, vakenhet, insiktsfullhet och öppenhjärtighet i vad som än händer. Allting är enkelt – enklare än enkelt.

torsdag 22 mars 2012

Ett lugn när vi inte hänger oss åt, avvisar eller ersätter

Försök inte ändra upplevelsen på något sätt oavsett i vilket sammanhang data framträder. Därmed finns ett lugn där vi inte hänger oss åt, avvisar eller ersätter någon tanke, känsla, sinnesförnimmelse eller annan upplevelse. Vi har då ingen möjlighet att vilja ha positiva data, vi engagerar oss inte i att vilja förbättra data i något avseende, inte heller är vi rädda för att negativa data ska försämras.

onsdag 21 mars 2012

En kort stund av öppen intelligens är komplett i sig själv

En kort stund av öppen intelligens är komplett i sig själv. Den är fri från inblandning av hopp och rädsla, upp- och nedgångar och andra extrema data.

tisdag 20 mars 2012

Den starkaste kraften på jorden

Underskatta aldrig kraften i detta enkla utövande. Det är den starkaste kraften på jorden.

måndag 19 mars 2012

Ett mycket praktiskt förhållningssätt

Öppen intelligens är förhärskande i alla datas naturliga flöde, dag som natt. I korta stunder av öppen intelligens förstärker vi öppen intelligens i alla våra upplevelser. Vi börjar få förtroende för öppen intelligens till nytta för oss själva och så småningom inspirerar det oss att vara till nytta för alla. Korta stunder av klarhet: detta är ett mycket praktiskt förhållningssätt.

söndag 18 mars 2012

Verklighetens livlighet strålar

Korta stunder av öppen intelligens strålar fram och lyser naturligt upp allting inifrån. Korta stunder framträder naturligt som ett strålande kontinuum och är inte medvetet skapade eller konstlade. Öppen intelligens bekräftas helt enkelt till dess att den är förhärskande och uppenbar i varje ögonblick. Verklighetens livlighet strålar.

lördag 17 mars 2012

Outsinlig oförstörbar nytta

När väl öppen intelligens har blivit kontinuerlig ökar dess kraft oförtröttligt och ger drivkraft till våra styrkor, gåvor och talanger. I takt med att öppen intelligens blir alltmer konstant finner vi att den har en enorm kraft som vi aldrig drömt om var möjlig. Här finns kraften att uppfinna, nyskapa, lösa problem och agera skickligt och klokt i alla situationer. När vi känner igen att denna inneboende intelligens löser upp personliga problem börjar övertygelse växa fram om att den också har kraften att lösa världens problem. Det inger vördnad att inse hur uppenbar öppen intelligens är och det är fantastiskt att den alltid har funnits närvarande i oss, även om vi kanske inte har känt igen den. Vi upptäcker att den är fylld av outsinlig oförstörbar nytta.

fredag 16 mars 2012

Allting stärks av naturlig fulländning

Om vi har positiva synpunkter är det bra. Om vi har negativa synpunkter är det bra. Vi behöver inte kontrollera datas naturliga flöde. Betona bara öppen intelligens – det är allt. Tankar, känslor och sinnesförnimmelser flödar bara förbi och gör det de gör. Detta är nyckeln! Allting stärks av naturlig fulländning. Låt det vara som det är.

torsdag 15 mars 2012

Korta stunder, många gånger

Vi håller det enkelt: korta stunder, många gånger. De fyra stöttepelarna stödjer oss alltid i att bli övertygade om öppen intelligens och påminner oss om att stärka oss själva. När vi instinktivt känner igen öppen intelligens ökar dess kraft under hela vårt liv.

onsdag 14 mars 2012

Med fullständigt förtroende

Korta stunder av öppen intelligens kan liknas vid att skapa ett perfekt diamanthalsband. Vi lägger till varje diamant till halsbandet med fullständigt förtroende för att ett bländande halsband kommer att bli resultatet. På samma sätt som det leder till ett helt halsband när vi trär på en perfekt diamant i taget, blir ’korta stunder’ kontinuerligt i vår egen upplevelse när vi förlitar oss på öppen intelligens, som alltid är på, i korta stunder om och om igen.

tisdag 13 mars 2012

Den öppna intelligensens balanserade synsätt och insiktsfullhet

Tillåt, om och om igen, korta stunder av öppen intelligens och låt allting vara precis som det är. Korta stunder av öppen intelligens öppnar alltmer upp för den öppna intelligensens balanserade synsätt och insiktsfullhet.

måndag 12 mars 2012

Öppen intelligens i alla våra dagliga akvtiviteter

Tack vare den kraftfulla nytta vi finner i korta stunder förbinder vi oss naturligt till öppen intelligens. Öppen intelligens får automatiskt liv i alla våra dagliga aktiviteter tack vare vår växande förtrogenhet med och vårt ökande förtroende för den. Genom att bli vana vid detta blir vårt igenkännande av öppen intelligens stabilt och automatiskt.

söndag 11 mars 2012

Avslappnad öppen intelligens i alla omständigheter

Avslappnad öppen intelligens kan kännas igen i alla omständigheter – när vi promenerar, springer, arbetar, tänker, är föräldrar, studerar, äter, älskar och i alla andra dagliga aktiviteter.

lördag 10 mars 2012

Fullständigt avslappnade

Att njuta av korta stunder av öppen intelligens är som att avsluta en dags hårt arbete eller att slappna av efter ett varmt och lugnande bad. Vi är fullständigt avslappnade och har ingenting mer att göra.

fredag 9 mars 2012

Kristallklar öppen intelligens

Vi kan njuta av kristallklar öppen intelligens eftersom öppen intelligens alltid redan är närvarande. Vi behöver inte hitta den. Därför kan vi alltid förlita oss på öppen intelligens.

torsdag 8 mars 2012

Öppen intelligens är redan naturligt närvarande

Öppen intelligens är redan naturligt närvarande. Det är inte så att vi har den och hoppas på att få den någon gång i framtiden. Öppen intelligens är alltid på. Känn kort igen öppen intelligens, om och om igen och den blir uppenbar hela tiden.

onsdag 7 mars 2012

Öppen intelligens är alltid på

Öppen intelligens är alltid på i alla data. Gå till din egen upplevelse just nu för att se om det är så eller inte. De fyra stöttepelarna är stödet.

tisdag 6 mars 2012

Fullständigt välbefinnande

Det allra första ögonblicket av öppen intelligens har redan resulterat i fullständig lättnad, mental och känslomässig stabilitet, insiktsfullhet, fullständigt välbefinnande, nytta för oss själva och nytta för alla. Genom att, om och om igen, förlita oss på öppen intelligens blir det självklart. Korta stunder, många gånger, blir kontinuerligt. Denna otroligt kraftfulla metod ger tillgång till en kraftfull intelligens som vi inte uppmärksammar när vi betonar beskrivningar eller data. Så fortsätt att ta korta stunder av öppen intelligens – låt allting vara som det är, närhelst du kommer ihåg att göra det, tills öppen intelligens är kontinuerlig hela tiden.

måndag 5 mars 2012

Den fullständiga lättnadens storartade kraft

Första gången vi gör valet att förlita oss på öppen intelligens i stället för att betona data finns en förnimmelse av den fullständiga lättnadens storartade kraft som står att finna i öppen intelligens. Datas flöde ändras inte. Allting lämnas helt enkelt som det är. Genom kraften i öppen intelligens blir öppen intelligens alltmer uppenbar.

söndag 4 mars 2012

Öppen intelligens i stunden

Vi väljer om öppen intelligens ska vara uppenbar för oss eller inte. Öppen intelligens i stunden är det allra viktigaste valet vi gör.

lördag 3 mars 2012

Nyckeln till att få förtroende för öppen intelligens

På grund av vanan att betona data kanske inte de första korta stunderna av öppen intelligens varar så länge till en början. Med andra ord finns där kanske ingen verklig stabilitet. Den kanske försvinner nästan med en gång. Detta är helt i sin ordning. Det är därför vi förlitar oss på korta stunder, många gånger, tills öppen intelligens blir kontinuerlig. Detta är nyckeln när det gäller att få förtroende för öppen intelligens.

fredag 2 mars 2012

Källan till fullständig mental och känslomässig stabilitet

Öppen intelligens, i omedelbarheten av tankars, känslors och sinnesförnimmelsers flöde, är källan till fullständig mental och känslomässig stabilitet. Den medfödda förmågan att vara lugn, klok, balanserad och medkännande upptäcks i öppen intelligens.

torsdag 1 mars 2012

Kraften i öppen intelligens

Det finns bara fyra sätt att förhålla sig till dataströmmar; hänge sig åt dem, ersätta dem, undvika dem eller klargöra dem. Bara genom kraften i klargörandet av data överglänses de av öppen intelligens. Hur överglänses data i öppen intelligens? En kort stund av öppen intelligens visar att den nuvarande dataströmmen framträder i öppen intelligens och självfrigörs spontant, sedan framträder en annan dataström och självfrigörs. Genom att låta data flöda förbi prioriterar vi kraften i öppen intelligens.