tisdag 31 juli 2012

Fullständigt öppen kärlek, öppen intelligens och energi

Det finns ingen anledning att försöka styra datas flöde. Det finns inte något i några data som är något annat än fullständigt öppen kärlek, öppen intelligens och energi. Vi har lärt oss att försöka styra data, men de har aldrig behövt styras. Det enda skälet till att vi skulle kunna ha en dataström om spänning eller en känsla av att saker och ting inte är okej är för att vi lärt oss att försöka kontrollera våra tankar och känslor. 

måndag 30 juli 2012

Djup medkänsla

Genom att vila med alla dina egna data börjar du uppleva djup medkänsla för vad du har utsatt dig själv för genom att tro på data. När du känner detta för dig själv känner du det omedelbart för alla.

söndag 29 juli 2012

Vilka dataströmmarna än är, är de naturligt fulländade

De data som framträder just nu utgör alla en perfekt möjlighet att känna igen öppen intelligens. Vi har alltid varit fulländade och vi har alltid varit okej. Korta stunder, om och om igen, är så enkelt, för vi inser att inget behöver undvikas, inget behöver försvaras och inget behöver kontrolleras. Vilka dataströmmarna än är, är de naturligt fulländade.

lördag 28 juli 2012

En del av det du redan är

Sann etik är djup omtanke, samhörighet och intimitet med allt och alla och en förmåga att agera i enhetlighet med detta. Att vilja allas bästa, känna medkänsla och vilja vara till nytta – allt det är en del av det du redan är!

fredag 27 juli 2012

Korta stunder av öppen intelligens

Det angår oss inte vilka de konventionella uppfattningarna är om hur alla dessa data kom till stånd. Hur stor impulsen att undersöka data än må vara, finns det ingen öppen intelligens i att undersöka data. Den enda verkliga intelligensen finns i korta stunder av öppen intelligens. Den finns inte i att undersöka data.

Upplysande klarhet och stabilitet

Optimal förnyelse och nytta fordrar fullständig mental och känslomässig stabilitet. Snabbt och säkert blir detta tydligt genom utövande av korta stunder av öppen intelligens, upprepade många gånger, tills öppen intelligens är kontinuerlig hela tiden. Korta stunder är som en blixt som slår ner på upplevelser med upplysande klarhet och stabilitet. 

torsdag 26 juli 2012

Omedelbar och långsiktig nytta

Genom kraften i ständig öppen intelligens har vi fullständigt mästerskap över alla mentala och känslomässiga tillstånd. Resultatet garanterar omedelbar och långsiktig nytta. I instinktiv öppen intelligens finns förmågan att lätt och utan ansträngning ge kraft till oss själva och andra att vara det bästa vi kan vara. 

onsdag 25 juli 2012

Alla omständigheter är obehindrade

Vad skulle kunna vara en större lättnad än att sluta försöka fixa med tankar och känslor? På detta sätt upptäcker vi att öppen intelligens är fullständigt häpnadsväckande, så kraftfull, så effektiv och verkningsfull i alla situationer. Alla omständigheter är obehindrade. Och allt detta kommer till stånd genom att bara låta allt vara som det är. Detta sätter fullständigt stopp för alla sorters detaljstyrning.

tisdag 24 juli 2012

Kraftfull intellektuell och känslomässig frihet

Genom kraften i intensiv öppen intelligens sker ett enormt frigörande av den fullständiga spontanitetens välgörande kraft och energi. Där finns extremt kraftfull intellektuell och känslomässig frihet.  

måndag 23 juli 2012

All upplevelser får näring av den fortlöpande öppna intelligensens yttersta välbefinnande

Upplevelser är inte oberoende av öppen intelligens. De har ingen egen självalstrande kraft. Det är öppen intelligens som är den enastående enande intelligensen och det enda bränslet till upplevelser. Alla upplevelser får näring av den fortlöpande öppna intelligensens yttersta välbefinnande. 

söndag 22 juli 2012

Upplevelsen försvinner naturligt i och av sig självt

Genom kraften i öppen intelligens ser vi att upplevelsen försvinner naturligt i och av sig självt. Den är självbefriande. Den är spontant självfrigörande, som den väg en fågel flyger över himlen eller en linje dragen i vatten eller som dimma som löses upp i luften. 

lördag 21 juli 2012

Det viktigaste valet

Det viktigaste valet i varje ögonblick är detta val: öppen intelligens eller detaljstyrning av upplevelser. Det är endast genom att låta upplevelser vara som de är, som de spontant självfrigörs i strålande öppen intelligens. Genom kraften i instinktivt igenkännande av öppen intelligens frigörs dess stärkande anda av välgörande kraft och energi och blir uppenbar i alla situationer. 

fredag 20 juli 2012

En vidsträckt vidd av klarhet och energi

Så länge upplevda tillstånd detaljstyrs från ett ögonblick till ett annat begränsas intelligensen till upplevelsernas arena. När tankar och känslor tillåts vara som de är uppstår en vidsträckt vidd av klarhet och energi spontant. Plötsligt finns en lång rad lösningar som inte existerade tidigare. 

torsdag 19 juli 2012

Att låta allt vara som det är

Detaljstyrning av tankar och känslor leder till spänning, hypervaksamhet och kvävningskänslor. Det bygger på att hänge sig åt, undvika eller byta ut negativa tillstånd. Vi ignorerar neutrala tillstånd och hoppas istället på positiva tillstånd. När positiva tillstånd uppstår försöker vi hålla kvar dem och är rädda för att de ska försvinna. Men genom att helt enkelt inte göra någonting när de framträder - genom att låta allt vara som det är – får vi tillgång till fulländad insiktsfullhet, djupgående klarhet, mental och känslomässig stabilitet, medkänsla och enastående skicklighet. 

onsdag 18 juli 2012

Mental och känslomässig stabilitet

Mental och känslomässig stabilitet kommer till stånd genom öppen intelligens i den omedelbara varseblivningen. Det finns fullständig perceptuell öppenhet i alla upplevelser. Öppen intelligens är den välgörande kraft och energi som överträffar detaljstyrning av tänkande, känslor, sinnesförnimmelser och andra upplevelser. Så länge dessa tillstånd detaljstyrs finns tron att välbefinnande ska komma att bli resultatet av denna detaljstyrning. Välbefinnande kommer dock från öppen intelligens och inte ifrån uttänkta handlingar för att reglera upplevda tillstånd. 

tisdag 17 juli 2012

Omedelbar och långsiktig nytta

Genom kraften i ständig öppen intelligens finns fullständigt mästerskap över alla mentala och känslomässiga tillstånd. Resultatet garanterar omedelbar och långsiktig nytta. 

måndag 16 juli 2012

Storartad nytta, stabilitet och välbefinnande

Den öppna intelligensen vilar i sig själv. Så fantastiskt! Öppen intelligens leker med att vila i sig själv. Detta är den direkta introduktionen till öppen intelligens: självframträdande kraftfulla kvaliteter och aktiviteter, kärlek och enorm kraft. Storartad nytta! Storartad stabilitet! Storartat välbefinnande! 

söndag 15 juli 2012

Naturlig kraft förenar allt i lysande öppen intelligens

Naturlig kraft förenar allt i lysande öppen intelligens. Strålglans uppstår spontant och är oskiljbar från öppen intelligens, såsom himlen är oskiljbar från sin lyster. 

lördag 14 juli 2012

Den strålande öppna intelligensens väldiga rymd

Det är tydligt att öppen intelligens alltid har vetat vad den är. Det har aldrig funnits någon tid av förvirring eller icke-igenkännande. Liksom icke-igenkännande aldrig har funnits, har det heller aldrig funnits någon motsatt referensram av igenkännande eller någon som känt igen eller inte känt igen. Det har aldrig funnits någon inbillad jag-identitet, så det finns ingen slutgiltig frigörelse från det som inte finns. När naturlig fulländning framträder finns ingen som inser något, det finns ingen ansträngning och inget att förändra. Alla företeelser är likvärdiga med den strålande öppna intelligensens väldiga rymd. 

fredag 13 juli 2012

Den öppna intelligensens rena välbehag

Alla upplevelser överglänses spontant av öppen intelligens. Detta liknar hur klart solljus plötsligt överglänser alla planeter och stjärnor som är tydliga på natten. Upplevelsen av att vara någon som är fångad i ett tid-och-rum kontinuum försvinner utan att man lägger märke till det. Inget begreppsmässigt stöd behövs. Alla historier om en oberoende personlig identitet är inte mer övertygande än en lättsinnig fantasiberättelse. Det som verkade vara så förut, är det inte nu! Ett leende av stor lättnad stannar helt enkelt kvar som den öppna intelligensens rena välbehag. 

torsdag 12 juli 2012

Den spontana självfrigörelsen av här-och-nu


I alla tankar, känslor, sinnesförnimmelser och andra upplevelser är öppen intelligens oundvikligen närvarande. Öppen intelligens är helt enkelt som den är. Den är aldrig distraherad eller påverkad av företeelser, vilka inbegriper födelse, liv och död, vakenhet, dröm och sömn. När mänsklig födelse, liv och död framträder finns endast den naturliga fulländningens grundläggande rymd – den fantastiska och spontana självfrigörelsen av här-och-nu. I naturlig fulländning finns ingen förändring. Den är som den alltid har varit – ljus i ljus, naturlig fulländning i naturlig fulländning.

onsdag 11 juli 2012

Naturlig fulländning och kraft

Fenomenens natur är förenad i naturlig fulländning och kraft. Alla fenomen saknar oberoende natur. Likt oändlig himmel är varje fenomen likvärdigt med klarhetens vidsträckta rymd. 

tisdag 10 juli 2012

Naturlig kraft manifesteras i alla fenomen

Naturlig kraft manifesteras i alla fenomen och påverkas inte av deras framträdande. Allt förblir spontant i naturlig kraft.

måndag 9 juli 2012

Att bidra på ett avslappnat sätt

Vi har enorm energi till att vara till nytta för alla. Vi ser hur välgörande vårt liv verkligen kan vara och hur mycket vi har att bidra med. Vi ser att det är möjligt att bidra på ett avslappnat sätt utifrån en mycket djupgående intelligensnivå som är fullständigt lugn och som inte behöver bevisa någonting. Det är mycket enkelt.  

söndag 8 juli 2012

Tillgång till våra medfödda styrkor, gåvor och talanger

Vi får tillgång till våra medfödda styrkor, gåvor och talanger. Detta ingår i skiftet från tvångsmässig självcentrerad oro till den öppna intelligensens öppenhet, lugn och balanserade synsätt.

lördag 7 juli 2012

Till nytta för alla

När vi väl en gång har blivit introducerade till öppen intelligens är vi nöjda med detta och behöver bara bra sätt att få större tillit. Introduktionen till klarhet är i själva verket det slutliga målet. Sedan återstår verkligen endast att förlita sig på öppen intelligens och dess naturliga kraft som är till nytta för alla. 

fredag 6 juli 2012

Vår upplevelse

Öppen intelligens är naturligt fulländad och fylld med välgörande kvaliteter och aktiviteter. Vi introduceras till denna naturliga fulländning genom vår upplevelse av fördelarna med att vinna tillit till öppen intelligens. 

torsdag 5 juli 2012

Genom igenkännande av öppen intelligens säkerställs förtroende

Vi låter helt enkelt behovet att engagera oss i flödet av data vila så snart vi kommer ihåg att göra det. Genom kraften i vårt åtagande till detta enkla utövande kommer vi definitivt att få förtroende för öppen intelligens. Data har inte förmågan att distrahera oss och genom igenkännande av öppen intelligens säkerställs förtroende. 

onsdag 4 juli 2012

Tillit till oförstörbar öppen intelligens

När vi börjar få tillit till öppen intelligens inser vi i ökande grad att data är den oförstörbara klarhetens naturliga kraft. Vi sätter fullständig tillit till oförstörbar öppen intelligens i stället för till data. 

tisdag 3 juli 2012

Ett intressant äventyr öppnas upp

Nya situationer dyker upp i vårt liv som ger oss möjligheter att antingen gång på gång ge samma gamla respons eller att förlita oss på öppen intelligens. Ett intressant äventyr öppnas upp. Data är oförutsägbara, så det är omöjligt att veta vilken nästa data kommer att vara. Livet blir förunderligt när vi betonar öppen intelligens i stället för data. Vi får lätt för att återhämta oss, blir tillitsfulla, kan skratta åt våra data och vara lyhörda, nyttiga och kloka. 

måndag 2 juli 2012

Vi lär oss att fullständigt lita på öppen intelligens

Successivt får vi tillit till öppen intelligens och dess kraft av visdom och nytta. Omfattningen och tajmingen när det gäller att få tillit till öppen intelligens har en takt som är perfekt. Vi lär oss att fullständigt lita på öppen intelligens. 

söndag 1 juli 2012

Vila naturligt

Vila naturligt. Detta är att känna igen att alla data är naturligt närvarande i öppen intelligens och att de inte behöver förändras. Vi förlitar oss på öppen intelligens för att låta data flöda förbi på sin naturliga väg.